Siirry sisältöön
Naisten Linja

Naisten puolella.
Väkivaltaa vastaan.

Varainhankinnan rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 edellyttää rekisterinpitäjältä toimia ja dokumentointivelvollisuutta, kun rekisterinpitäjä käsittelee toiminnassaan ihmisten henkilötietoja. Naisten Linja pitää huolta henkilötiedoistasi.

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 4.3.2021.

Rekisterinpitäjä Naisten Linja Suomessa ry PL 136, 00121 Helsinki Puh. 09 436 1008 toimisto@naistenlinja.fi Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö Elina Lakso, Varainhankinta- ja talouspäällikkö 050 554 3457 elina.lakso@naistenlinja.fi

Rekisterin nimi Naisten Linja Suomessa ry:n lahjoittajarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on Naisten Linja Suomessa ry:n lahjoittajarekisterin ylläpitäminen ja varainhankintatoimenpiteiden mahdollistaminen.

Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Naisten Linjan toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, tekstiviesteillä, sähköpostilla tai paperipostilla. Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvaan suoramainontaan, suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin.

Lahjoittajilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö Lahjoittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot: – Tukijan etu- ja sukunimi – Sähköpostiosoite – Postiosoite (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) – Puhelinnumero (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) – Maksukortin voimassaoloaika (maksukortilla lahjoittavien kuukausilahjoittajien osalta)

Lisäksi voimme kerätä asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, joita ovat: asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta, tunnistettuna asiakkaana tehtyjen lahjoitusten tiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki ja sähköisen viestinnän tunnistetiedot, asiakkuuteen ja muuhun asiakassuhteeseen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet), maksuttomien palveluiden käyttö (esim. uutiskirjeet), suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot, ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Naisten Linjan verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla tai liittyy Naisten Linjan jäseneksi.

Rekisterissä olevia henkilötietoa voidaan päivittää Digi- ja Väestötietoviraston yhteistyökumppaneina toimivien yritysten toimesta. Päivitykseen haetaan aina tapauskohtainen lupa Digi- ja Väestövirastosta.

Osa tiedoista kertyy asiakkaan kanssa pidetystä yhteydestä, asiakkaan lahjoituksista ja muusta asioinnista.

Tietojen luovutus Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille rekisterin päivittämistä varten. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmansien osapuolien hyödynnettäväksi.

Rekisterin suojaus Varainhankinnan lahjoittajarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään organisaation tai alihankkijan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo lahjoittajarekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? Noudatamme tietojen säilyttämisessä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme toteuttamiseksi.